Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Nr 1(1) kwiecień 2016 r.

Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców m.in. obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników i ich rodzin (art. 16 i 94 pkt 8 k.p.). Jednym z podstawowych środków wypełnienia tego obowiązku jest tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Fundusz ten stanowią środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, które mogą być wypłacane pracownikom na cele określone w ustawie o zfśs. Środki funduszu uzyskiwane są z obowiązkowego odpisu, który pracodawca zobowiązany jest odprowadzić na specjalny rachunek bankowy. W roku 2016 odpis ten wynosi 1093,93 zł na każdego pracownika i zwiększany jest o kwotę 182,32 zł na każdego emeryta i rencistę. Świadczenia wypłacane ze środków zfśs warunkowane są sytuacją rodzinną i materialną pracowników. Zasady dysponowania środkami i przyznawanie świadczeń odbywa się w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, które z mocy ustawy reprezentują zbiorowe interesy pracowników.

Dzięki organizacjom związkowym pracownicy uzyskują możliwość wpływania na regulacje obowiązujące w zakładzie pracy, treść regulaminu zfśs oraz podział środków. 15Związki zawodowe wyposażone w ustawowe narzędzia mają także możliwość sprawowania kontroli nad sposobem wydawania środków funduszu, zgłaszania nieprawidłowości do określonych organów, a nawet występowania do sądu pracy o zwrot nieprawidłowo wydanych środków.