Spór zbiorowy w SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie toczy się spór zbiorowy z pracodawcami. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa domagają się od władz sądu respektowania praw i wolności związkowych, prowadzenia obligatoryjnych ustaleń w zakresie podziału środków na wynagrodzenia, wyjaśnienia niepokojących organizację związkową sytuacji, które mają miejsce w sądzie, podpisania porozumienia regulującego zasady prowadzenia dialogu w zakładzie pracy, a także wprowadzenie transparentnych zasad przydzielania nagród. Związkowcy chcą także by ich przedstawiciele mieli możliwość obserwowania prac komisji konkursowych, komisji przeprowadzających oceny kwalifikacyjne pracowników sądu oraz by zasiadali w tzw. komisjach antymobbingowych. – Mając na względzie dobre obyczaje negocjacyjne na obecnym etapie nie informujemy o szczegółach – mówi Dariusz Kadulski z Komisji Międzyzakładowej.

Związkowcy zastrzegli sobie prawo nagłośnienia problemów, przeprowadzenia protestów i strajku solidarnościowego. Na 7 sierpnia zaplanowana jest pierwsza tura rokowań.

Działająca w tym samym sądzie rada zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP nie przystąpiła do sporu, wyrażając jednocześnie chęć podpisania z sądem porozumienia o współpracy.

Spór zbiorowy jest sformalizowanym sposobem prowadzenia rokowań, w którym ustawa nakłada na strony określone obowiązki. Za ich niedopełnienie grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. Instytucja sporu zbiorowego stosowana jest przez związki zawodowe tam, gdzie pracodawcy niezbyt chętnie siadają do rozmów. (gs)