Na co idą składki członkowskie?

Zgodnie z obowiązująca uchwałą finansową członkowie NSZZ „Solidarność” uiszczają z tytułu swojej przynależności składki członkowskie w wysokości 0,82% miesięcznych przychodów. Składka ta obowiązuje wszystkich członków całego Związku, bez względu na branżę.

W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Związku, Komisja Międzyzakładowa może uchwalić niższy wymiar składki lub zawiesić obowiązek jej uiszczania na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony na wniosek zainteresowanego członka Związki. Wnioski w tej sprawie rozpatruje się indywidualnie.

Z uiszczonej składki do dyspozycji MOZ NSZZ „S” PS pozostaje 60% składki. Pozostałe 40% zostaje przekazane do wyższych struktur Związku: 25% do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w którym zarejestrowana jest MOZ, 10% do Komisji Krajowej, 2,5% na regionalny fundusz strajkowy i 2,5 % na Krajowy Fundusz Strajkowy.

Związki zawodowe co do zasady nie udzielają dokładnych informacji o stanie swoich funduszy. Powodem tego nie jest chęć zatajenia informacji finansowych lecz ochrona działalności statutowej Związku. Wiedza o zasobach finansowych organizacji związkowych może być narzędziem w rękach pracodawców, którzy mogą ja wykorzystać przeciwko związkowi zawodowemu. Oczywiście organizacje związkowe składają stosowne rozliczenia organom podatkowym. Także koordynatorzy na swój wniosek maja dostęp do sprawozdania finansowego organizacji związkowej. Nad wydatkami Komisji Międzyzakładowej kontrole sprawuje także pochodząca z wyboru Komisja Rewizyjna.

Z informacji przedstawionych w czasie VII Zjazdu Koordynatorów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wynika, że organizacja związkowa całość swoich przychodów uzyskuje ze składek członkowskich, a w roku 2015 wysokość tych przychodów wzrosła w stosunku do roku 2014 o przeszło 13%. Koszty statutowe wyniosły 50,72% składek, koszty administracyjne (usługi – obsługa prawna organizacji i członków związku, materiały, wynagrodzenia i pozostałe – w tym delegacje związane z interwencjami) wyniosły 46,82% składek, z tego wynagrodzenia 3,15%. Wynik finansowy na koniec 2015 r. był dodatni. Obecnie organizacja nie zatrudnia pracowników, wynagrodzenia osób na etatach związkowych finansowane są przez pracodawców proporcjonalnie do ilości członków w danym zakładzie pracy. (GS)