Od 2017 roku zmiany w wynagrodzeniach

Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100 proc. minimalnej pensji, a nie jak dzisiaj – 80 proc. Istotne zmiany czekają również osoby pracujące w nocy: przy ustalania wysokości zarobków nie będzie uwzględniać się dodatku za pracę w porze nocnej. Jak podaje GazetaPrawna.pl w 2017 r. po raz pierwszy zostanie zwaloryzowana godzinowa stawka minimalna. Obecnie wynosi ona 12 zł za godzinę pracy, jednak będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnionych na umowie o pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. ma wynosić 2 tys. zł brutto, a więc stawka godzinowa wzrośnie do ok. 13 zł. Nadto od 1 stycznia 2017 r. pracownika w pierwszym roku pracy będzie…

Czytaj więcej...

Po inspekcji PIP w SR Kraków-Krowodrza

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – po kontroli PIP – Po przeprowadzeniu kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do dyrektora wniosek o przestrzeganie obowiązku informowania okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego, wskazano także, że pracodawca ten powinien prowadzić spór zbiorowy z MOZ NSZZ „S” PS. Solidarność w dn. 11.05.2016 r. złożyła w SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wniosek o podjęcie rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wniosek ten był konsekwencją odmowy spotkania się z organizacją związkową, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wykonywaniem porozumienia w sprawie podziału środków na podwyżki. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, poinformowany przez MOZ NSZZ „S” PS i zaproszony do przystąpienia do sporu, nie odpowiedział naszej organizacji prowadzącej spór,…

Czytaj więcej...

Spór zbiorowy w SR Kraków-Krowodrza

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie –  w związku z brakiem możliwości rozmowy z dyrektorem tego sądu złożyliśmy wniosek w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dyrektor uznaje spór za niedopuszczalny. Dyrektor wcześniej odmówiła spotkań z organizacją w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z podziałem środków na podwyżki. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę PIP. Inspektor pracy w czasie spotkania uznał, że spór jest dopuszczalny, a dyrektor naruszyła przepisy. Oczekujemy na protokół pokontrolny i będziemy podejmowali dalsze działania. ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP nie jest zainteresowany udziałem w sporze i dotychczas stawał w obronie dyrektora.

Czytaj więcej...

Ministerstwo kontroluje apelację gdańską

Z materiałów przekazanych nam przez Czytelników wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę dotyczącą sposobu rozdysponowania środków na podwyżki w sądach apelacji gdańskiej. Jak wynika z pisma Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skierowanego 5 lipca do dyrektorów ośmiu podległych sądów, kontrola jest skutkiem skarg pracowników sądów okręgowych w Bydgoszczy i Gdańsku oraz sądów rejonowych w Bytowie, Gdańsku Północ, Inowrocławiu, Malborku, Miastku, Starogardzie Gdańskim, Tucholi i Wejherowie. Jednocześnie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zobowiązał adresatów pisma do poinformowania podległych pracowników o prowadzonej kontroli. O problemach związanych z podziałem środków na podwyżki wynagrodzeń w apelacji gdańskiej pisaliśmy na bieżąco w poprzednich numerach naszego miesięcznika. MOZ NSZZ „Solidarność” na bieżąco informowała również ministerstwo dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Czytaj więcej...

Dyrektorzy sądów (nie)negocjują

Tekst ten jest wynikiem własnych doświadczeń i próbą podsumowania informacji uzyskanych od działaczy związkowych uczestniczących w konsultacjach dotyczących podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń. Nie chciałbym, żeby ktoś traktował go jako artykuł prawniczy, gdyż do pisania takich nie mam stosownych kwalifikacji.   W polskim systemie prawnym wolność związkowa ma rangę konstytucyjnej wolności człowieka i obywatela. Zgodnie z Konstytucją do podstawowych praw związkowych należą: prawo do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich, prowadzenie rokowań zbiorowych i prawo do podejmowania akcji protestacyjnych, ze strajkiem włącznie. To ostatnie prawo może zostać ograniczone ustawą i tak właśnie jest w przypadku pracowników sądów i prokuratury. W tym roku, pierwszy raz od wielu lat w sądownictwie, wygospodarowano środki na podniesienie wynagrodzeń pracowników…

Czytaj więcej...

Podwyżki w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Po równo czy z równaniem dysproporcji? Jak podzielono środki na zwiększenie wynagrodzeń w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Niedawno uzyskaliśmy informację, że w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zamiast równania dysproporcji płacowych zwiększono wynagrodzenia pracownikom o 200 złotych brutto. Taka informacja została przekazana do pracowników przez Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Sądów Powszechnych Apelacji – Monikę Kucharczyk-Wociał. – „Przygotowywane są dokumenty w tej sprawie” przekazała pracownikom dobrze poinformowana Przewodnicząca. „Gazeta Sądowa – MOZ NSZZ Solidarność PS zwróciła się więc do dyrektora tego sądu o komentarz w tej sprawie oraz przedstawienia jakimi kryteriami kierowano się przy przyznawaniu podwyżek. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że kryteria zostały uzgodnione na naradzie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorów sądów apelacyjnych,…

Czytaj więcej...

Postulaty MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

Nr 2(2) maj 2016 r. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa prowadząc uzgodnienia dotyczące podziału środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w czasie spotkań z dyrektorami sądów apelacyjnych wnosiła o zaprotokołowanie następujących postulatów naszej organizacji: Zaznaczenie, ze przy indywidualnym przyznawaniu podwyżek przez pracodawców zostaną uwzględnione osoby przebywające na urlopie macierzyńskim; Umieszczenie wytycznych dla dyrektorów sądów, aby w trakcie dzielenia puli środków na podwyżki uwzględnili przeszeregowanie pracowników, którzy nabyli takie prawo (sekretarz-starszy sekretarz, protokolant – starszy protokolant itd.). Przeszeregowanie powinno nastąpić automatycznie, tj. bez potrzeby składania wniosków w tym zakresie przez pracowników; Zobowiązanie dyrektorów sądów do zmiany nazewnictwa stanowiska „woźny sądowy” na „sekretarz/sekretarka” w ramach pracowników obsługi wykonujących pracę (czynności) spełniającą…

Czytaj więcej...

Podwyżki w sądach

Nr 2(2) maj 2016 r. Ministerstwo chce przyspieszenia. W dniu 14 kwietnia MOZ NSZZ „S” PS uzyskała informację, że dyrektorzy sądów apelacyjnych otrzymali z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej polecenie przyspieszenia podjęcia decyzji w zakresie rozdziału środków na podwyżki dla asystentów, urzędników sądowych oraz pozostałych pracowników na podległe jednostki. – Przedłużające się terminy konsultacji i uzgodnień działają na niekorzyść pracowników, powodują duże niezadowolenie, a nawet protesty – napisał dyrektor Jan Paziewski. – krańcowy termin zmiany planów nie może być późniejszy niż 20 kwietnia, a indywidualne decyzje zmieniające wynagrodzenia w poszczególnych sądach powinny zostać podjęte do końca kwietnia z wypłatami wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia br. Na skutek niezwłocznej interwencji „Solidarności”…

Czytaj więcej...

Trwają spotkania w apelacjach

Nr 1(1) Kwiecień 2016 NSZZ „Solidarność” walczy w sądach o podział środków na podwyżki. W sądach apelacyjnych trwają spotkania związków zawodowych z dyrektorami sądów apelacyjnych. Organizowane spotkania są wynikiem uzgodnień, do których doszło w dniu 16 lutego br. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektorom przypomniano o obowiązku prowadzenia z organizacjami związkowymi rokowań nt. sposobu podziału środków na podwyżki płac – co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obecna jest na wszystkich spotkaniach. Dzięki profesjonalnym działaniom mamy możliwość współdecydowania o sposobie podziału środków. Niestety, nie we wszystkich apelacjach współpraca układa się dobrze. Poniżej kalendarium spotkań: Warszawa – 9 marca – uzgodnienia zakończone. Dokumentacja przekazana koordynatorom. Następny etap…

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości

SPOTKANIEWM.S.—16.02.2016 R.—NASI NA PIERWSZYMPLANIE PO LEWEJ

Nr 1(1) Kwiecień 2016 W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z przedstawicielami MS oraz dyrektorami sądów apelacyjnych. Końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016 r. wynosi łącznie 147 .664 tys. zł. Z ramienia MOZ NSZZ S PS obecni byli: Edyta Odyjas (przewodnicząca) oraz Marcin Puźniak, Adam Nosek, Aleksandra Brzezińska i Barbara Adamaszek (zastępcy), a także pełnomocnik ds. asystentów sędziów – Michał Góra. Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej J. Paziewski zwrócił uwagę, że aktualny budżet pozwala na podniesienie wynagrodzeń średnio o ponad 10% w przeliczeniu na jeden etat. Dodatkowe środki pozyskano w związku ze sposobem rozstrzygnięcia przetargu pocztowego, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę ponad…

Czytaj więcej...